Vedtægter


Vedtægter for Grundejerforeningen "Langs Hegnet 1-40"

 

 

Som vedtaget af den stiftende generalforsamling den 3.10.64 med ændringer af den 31.10.77 og 22.10.85.Navn, hjemsted og formål

 


§1


Foreningens navn er "Langs Hegnet 1-40", dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.§2


Foreningens formål er at varetage grundejernes fællesinteresser, jfr. §3. I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave:At varetage grundejernes interesser og fælles forpligtelser i henhold til deklaration, tinglyst ved 30.7.1960, herunder betaling af bidrag til vej, vedligeholdelse, vejbelysning, renholdelse af veje og stier og i øvrigt enhver form for bidrag og afgifter til det offentlige vedrørende de faste ejendomme, alt i det omfang sådanne bidrag og afgifter måtte kunne opkræves hos grundejerforeningen på medlemmernes vegne. Afgifter, hvis størrelse alene er afhængig af de enkelte medlemmers forbrug og ønsker, kan ikke opkræves gennem grundejerforeningen.At varetage grundejernes interesser og forpligtelser vedrørende fælles etableringer og disses vedligeholdelse udover det under punkt a nævnte.Opmærksomt at følge udviklingen i de tilgrænsende områder og om muligt at gøre foreningens eventuelle fælles ønsker og indflydelse gældende.At varetage grundejernes fælles interesser over for lovgivningsmagten, statens organer og de amtslige og kommunale myndigheder.Efter fremsat begæring fra en grundejer at skønne, om et eller flere træer i en have ved skygge eller rodnet er til væsentlig gene for nabohaverne, og, hvis dette er tilfældet, at kunne påbyde, at det eller de pågældende træer beskæres eller om fornødent fældes for ejerens regning.I det hele at varetage de opgaver, som følger af fællesskabet eller måtte blive pålagt af en generalforsamling.


Medlemmerne

 

 

§3


Ifølge tinglyst deklaration er ejerne af Langs Hegnet 1-40 (ulige numre) forpligtede til at være medlemmer af grundejerforeningen.§4


Kontingentet betales forud og fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen ved simpel stemmeflerhed.Det samlede kontingent betales med lige store beløb af de enkelte grundejere for hver ejendom, uanset ejendommens størrelse, og uanset om ejendommen støder op til fælles vej eller fælles arealer. Kontingentet opkræves pr. giro en gang årligt. 


§5


For grundejerforeningens forpligtelser hæfter foreningens medlemmer i almindelighed indbyrdes for hver sin del over for grundejerforeningen, således at grundejerforeningens kreditorer ikke kan rette krav mod de enkelte medlemmer. Dog hæfter de enkelte medlemmer solidarisk over for Lyngby-Taarbæk kommune vedrørende vedligeholdelse og renholdelse af veje m.v. i de under litra c, stk. 2 i forannævnte deklaration nævnte tilfælde.I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af vedkommende ejendom i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for grundejerforeningen. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser over for grundejerforeningen. Refusionsopgørelse mellem sælger og køber er grundejerforeningen uvedkommende.Ved salg af sin ejendom kan et medlem ikke gøre krav på udbetaling af nogen del af grundejerforeningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for særskilt retsforfølgning.Generalforsamling

 

 

§6


Generalforsamlingen har inden for de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender.§7


Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i oktober måned og indvarsles mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse. Meddelelsen skal indeholde dagsorden samt vedlægges det reviderede regnskab.§8


Sager, som af medlemmer ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må skriftligt motiverede være tilstillet formanden inden den 15. september.§9


Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer til foreningens formand fremsætter skriftlig begæring derom, hvilken begæring tillige skal indeholde angivelse af, hvad der på generalforsamlingen ønskes behandlet, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning. Bestyrelsen skal inden 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde generalforsamlingen med 8 dages varsel.§10


På den ordinære generalforsamling foretages følgende:Valg af dirigent


Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år


Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse


Fastsættelse af vederlag til kassereren


Fastsættelse af kontingent for det kommende år


Eventuelle forslag (§6)


Valg af bestyrelse (§15)


Valg af revisor


Eventuelt§11


Generalforsamlingens afstemninger foretages ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10% af de tilstedeværende medlemmer.§12


På generalforsamlingen kan der kun afgives 1 stemme pr. ejendom. Stemmeret kan kun udøves af grundejerne og kun vedr. egen ejendom – dog kan nævnte stemmeret udøves af ægtefælle eller ved skriftlig fuldmagt af et andet medlem. Ved fuldmagt kan der kun udøves stemmeret for én anden grundejer udover stemmeretten vedr. egen ejendom.§13


På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel stemmeflerhed, dog med følgende begrænsninger:Forandring af vedtægterne eller tilføjelser til disse


Forslag vedrørende evt. fælles etableringer


Tilslutning til anden forening


Ophævelse af foreningen (kan kun ske med kommunalbestyrelsens samtykke)I de under a-d nævnte tilfælde kræves, at mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede, og at beslutningen træffes med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Er beslutninger vedtaget med et sådant flertal, uden at to tredjedele af medlemmerne er til stede, indkaldes med 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken den først tagne beslutning endeligt kan vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.§14


Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer (såvel de afgåede som de nyvalgte) og danner bevis for det på generalforsamlingen passerede.Bestyrelsen


 

§15


Foreningens bestyrelse består af mindst 3 medlemmer, som vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.§16


Bestyrelsen har ret til ved indtrædende vakance at supplere sig indtil næstfølgende generalforsamling.§17


Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer formand, sekretær og kasserer.§18


Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver for opfyldelse af grundejerforeningens formål nødvendig disposition, herunder:Med bindende virkning for foreningens medlemmer, i henhold til tinglyst deklaration, at træffe aftale med kommunen eller privat firma om vedlige- og renholdelse af veje m.v., herunder snekastning i glat føre af fælles arealer


Tegning af de for foreningen nødvendige forsikringer§19


Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det. På bestyrelsesmøderne fører formanden forsædet og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Forslag kan kun vedtages, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af samtlige mødte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger, for at være bindende for foreningen, skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.§20


Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formand. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, som kun kan ske ifølge generalforsamlingsbeslutning, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.Regnskab og revision


 

§21


Kassereren modtager og kvitterer for alle indtægter og skal føre en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt en fuldstændig medlemsfortegnelse. Kassebogen skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelsen. Foreningens penge indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto, hvorfra der kun kan hæves af kassereren i forbindelse med formanden. Kontant beholdning må ikke overstige kr. 500,00, og ingen udbetaling overskridende dette beløb kan finde sted, førend regningen er attesteret af formanden.§22


Kassereren oppebærer vederlag, hvis størrelse hvert år vedtages af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse er ulønnet.§23


Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september. Til at revidere foreningens regnskab vælges på hvert års ordinære generalforsamling 1 revisor (§10, punkt 8).Regnskabet forelægges for bestyrelsen til endelig vedtagelse så betids, at det med bestyrelsens og revisorens påtegning kan fremsendes til medlemmerne sammen med meddelelsen om den ordinære generalforsamling (§7).Ikrafttræden


 

§24


Disse vedtægter, der træder i kraft straks, er lovligt vedtaget på en den 3. oktober 1964 afholdt stiftende generalforsamling, der fastsatte første års kontingent til 150 kr.Fællesareal


 

§25


Matr.nr. 15 hh, Lyngby – Lundtofte tilhører udelukkende de af foreningens medlemmer, som har ulige husnumre, således at de pågældende medlemmer med ulige husnumre er berettiget til alene i enhver henseende at træffe bestemmelse om de fremtidige dispositioner over nævnte grundareal.